Hållbarhetsarbete

OPM har en uttalad ambition att vara en positiv kraft inom finansmarknaden för ökat ansvar och social delaktighet. Förvaltningen sker i enlighet med policyn för ansvarsfulla investeringar och aktieägarengagemang, fastställd av styrelsen.

Vi väljer bort

OPM:s fondförvaltare väljer aktivt bort bolag till följd av olika ESG-aspekter (Environment, Social, Governance). Innehaven granskas inför och under en investering och genomlyses med hjälp av ISS-ESG som är en extern leverantör av screening-tjänster.

Bolag sorteras väljs bort om de bryter mot internationellt erkända och accepterade regler och konventioner (så kallad norm-baserad exkludering). Det kan röra sig om miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och korruption, till exempel: FN:s Global Compact, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter för arbetet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

OPM:s förvaltare väljer också bort bolag inom specifika sektorer (så kallad sektorbaserad exkludering). Sektorerna som aktivt väljs bort innefattar bolag vars omsättning stammar från produktion eller distribution av alkohol, cannabis, fossila bränslen, gambling, kontroversiella vapen, militära tjänster och utrustning, pornografi samt tobak. För mer information om definitioner och gränsvärden, se dokumentet ”Exkluderingskriterier” i biblioteket nedan.

Vi väljer in

Som ett led i att främja en positiv och hållbar utveckling är ESG en viktig pusselbit när ett nytt innehav utvärderas för att eventuellt väljas in i en fond. Hållbara alternativ premieras och företagens ESG-arbete utvärderas som en integrerad del av förvaltarnas investeringsprocesser.

Vi påverkar

Som en aktiv ägare har OPM en möjlighet att påverka bolag i en positiv riktning. Genom vårt ägande ges möjlighet att rösta på bolagsstämmor och om ett bolag uppträder på ett sätt som inte är förenligt med de riktlinjer för ESG som råder inleder vi en dialog med syfte att påverka i rätt riktning. Dialoger kan initieras och ledas av förvaltarna själva men även utföras i samarbeten med andra intressenter och ägare, till exempel inom Carneo-gruppen.

Hållbarhetsrådet

Tills in hjälp har förvaltarna inom OPM ett Hållbarhetsråd bestående av ett antal representater från förvaltningsbolaget samt en extern ledamot. Rådet kan ge rekommendationer till förvaltarna i frågor som rör ESG och rapporterar kvartalsvis till styrelsen.

Samarbetsorganisationer

OPM är medlemmar i den svenska organisationen SWESIF samt samarbetar med ISS-ESG för genomlysning och analys av alla våra fondportföljer.

OPM arbetar även i enlighet med det globala initiativet för investerare, PRI – Principles for Responsible Investments och har åtagit sig detta formellt genom att signera ett åtagande att följa principerna och rapportera om bolagets arbete. Principerna åtföljs i alla led i organisationens förvaltning och rapporteringen sker årsvis till PRI.

Rapportering

De hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen, de metoder som används för hållbarhetsarbetet samt uppföljningen av hållbarhetsarbetet finns i fondernas årsberättelser.