Hållbarhetsarbete

Vår syn på Hållbarhet

OPM:s målsättning är att skapa långsiktigt god riskjusterad avkastning på det förvaltade kapitalet. Den övergripande målsättningen med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning är att agera på ett sätt som främjar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling i de bolag som fonderna har investerat i för att bolagens värde, och därmed andelsvärdet för fonderna, långsiktigt utvecklas på bästa sätt i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Bolaget anser därför att det i uppdraget från fondandelsägarna ingår att integrera väsentliga hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter i investeringsprocessen samt utöva ägarrollen på ett ansvarsfullt sätt. Detta synsätt avspeglas i Bolagets ersättningspolicy och i Bolagets ESG-policy som återfinns längst ner på denna sida.

Bakgrund till ökade krav på hållbarhetsrelaterad information inom ramen för Disclosureförordningen

Den 10 mars 2021 börjar EU:s förordning [(EU)2019/2088] om hållbarhetsrelaterade upplysningar (även kallad ”SFDR” eller ”Disclosureförordningen”) att gälla. Förordningen ställer upp krav på att vissa hållbarhetsrelaterade upplysningar ska lämnas och syftar till att öka transparensen kring på vilket sätt olika finansiella aktörer, inkl. fondbolag och enskilda fonder, tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -faktorer i sina investeringsprocesser samt hur hållbarhetsaspekter kan komma att påverka framtida avkastning. Detsamma gäller fondbolag som förvaltar fonder åt externa fondförvaltare på uppdragsavtalsbasis med stöd av sidotillståndet att tillhandahålla diskretionär portföljförvaltningstjänst. Målsättningen är att säkerställa en god jämförelse mellan marknader och produkter. Förordningen är en del av EU:s större åtgärdsplan för hållbara finanser som syftar till att bidra till en hållbar utveckling och nå målen i Parisavtalet.

På denna sida har vi samlat information relaterad till de krav som ställs genom SFDR. Det ska dock noteras att detaljerna kring hur Disclosureförordningens krav ska uppfyllas inte ännu är antagna vilket leder till osäkerhet i hur reglerna ska tillämpas. Detaljreglerna förväntas antas löpande under 2021 och börja tillämpas till årsskiftet 2021/2022. Under övergångsperioden ska fondbolag efter bästa förmåga leva upp till informationskraven i förordningen. Informationen på denna sida kommer därför att anpassas och uppdateras allt eftersom EUs slutliga regelverk, vägledning, mallar och eventuella ytterligare standarder träder i kraft.

Fondklassificeringar

Samtliga fonder som förvaltas under varumärket OPM klassificeras som Artikel 8 enligt SFDR, dvs fonderna främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbara investeringar som mål. Mer information, till exempel informationsbroschyr, återfinns på respektive fondflik.

Beaktande av negativa konsekvenser

Bolaget bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete och tar hänsyn till bl.a. hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker med hjälp av ett antal ESG-verktyg inom ramen för investeringsprocessen. Bolaget har dock beslutat att i dagsläget inte utge sig för att beakta investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt art. 4 i SFDR. Skälet för detta är följande:

För att kunna bedöma investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer behöver de negativa konsekvenser som uppstår i de investeringar som görs i fonderna och mandaten kunna genomlysas och mätas på ett tillförlitligt sätt. För att kunna genomföra sådana mätningar behöver det finnas standardiserade data från bl.a. portföljbolagen (t.ex. genom det arbete som för närvarande pågår inom IOSCO Sustainable Finance Network). Givet rådande brist på data, anser inte Bolaget att det kan mäta investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på ett tillförlitligt sätt. Därutöver pågår inom EU ett arbete med att fastställa gemensamma detaljregler till SFDR. Inom ramen för detta arbete och efterföljande regelverk kommer de obligatoriska och frivilliga indikatorer som är relevanta och uppställs för att mäta negativa konsekvenser att fastslås.

Mot denna bakgrund och för att säkerställa att den information som förmedlas av Bolaget inte är missvisande eller vilseledande har Bolaget valt att avvakta med att ange att det beaktar investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Bolaget följer utvecklingen på området och har för avsikt att beakta investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer så snart pålitliga mätningar kan göras och vederhäftig information kan lämnas.

Vi väljer bort

OPM:s fondförvaltare väljer aktivt bort bolag till följd av olika ESG-aspekter (Environment, Social, Governance). Innehaven granskas inför och under en investering och genomlyses med hjälp av ISS-ESG som är en extern leverantör av screening-tjänster.

Bolag sorteras väljs bort om de bryter mot internationellt erkända och accepterade regler och konventioner (så kallad norm-baserad exkludering). Det kan röra sig om miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och korruption, till exempel: FN:s Global Compact, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter för arbetet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

OPM:s förvaltare väljer också bort bolag inom specifika sektorer (så kallad sektorbaserad exkludering). Sektorerna som aktivt väljs bort innefattar bolag vars omsättning stammar från produktion eller distribution av alkohol, cannabis, fossila bränslen, gambling, kontroversiella vapen, militära tjänster och utrustning, pornografi samt tobak. För mer information om definitioner och gränsvärden, se dokumentet ”Exkluderingskriterier” i biblioteket nedan.

Vi väljer in

Som ett led i att främja en positiv och hållbar utveckling är ESG en viktig pusselbit när ett nytt innehav utvärderas för att eventuellt väljas in i en fond. Hållbara alternativ premieras och företagens ESG-arbete utvärderas som en integrerad del av förvaltarnas investeringsprocesser.

Vi påverkar

Som en aktiv ägare har OPM en möjlighet att påverka bolag i en positiv riktning. Genom vårt ägande ges möjlighet att rösta på bolagsstämmor och om ett bolag uppträder på ett sätt som inte är förenligt med de riktlinjer för ESG som råder inleder vi en dialog med syfte att påverka i rätt riktning. Dialoger kan initieras och ledas av förvaltarna själva men även utföras i samarbeten med andra intressenter och ägare, till exempel inom Carneo-gruppen.

Hållbarhetsrådet

Tills in hjälp har förvaltarna inom OPM ett Hållbarhetsråd bestående av ett antal representater från förvaltningsbolaget samt en extern ledamot. Rådet kan ge rekommendationer till förvaltarna i frågor som rör ESG och rapporterar kvartalsvis till styrelsen.

Samarbetsorganisationer

OPM är medlemmar i den svenska organisationen SWESIF samt samarbetar med ISS-ESG för genomlysning och analys av alla våra fondportföljer.

OPM arbetar även i enlighet med det globala initiativet för investerare, PRI – Principles for Responsible Investments och har åtagit sig detta formellt genom att signera ett åtagande att följa principerna och rapportera om bolagets arbete. Principerna åtföljs i alla led i organisationens förvaltning och rapporteringen sker årsvis till PRI.

Rapportering

De hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen, de metoder som används för hållbarhetsarbetet samt uppföljningen av hållbarhetsarbetet finns i fondernas årsberättelser.

Bibliotek