Investeringsfilosofi

Förvaltningen baseras på fyra hörnstenar

1. Fokuserad värdeförvaltning

Grundfilosofin är fundamental där värdet på en tillgång är en funktion av framtida kassaflöden.

Förvaltningen är aktiv med målsättningen är att maximera utbytet mellan avkastning och risk obeaktat specifika index varför eventuella jämförelseindex endast presenteras för att underlätta utvärdering av fondernas resultat.

2. Portföljperspektiv

Målet är att erbjuda fonder som effektiviserar långsiktiga portföljer. Fonderna byggs därför med utgångspunkten att de ska utgöras komponenter i större portföljer där fonderna framförallt ska komplettera traditionella aktie- och obligationsplaceringar.

All förvaltning sker därför med målsättningen att skapa mervärde i tre dimensioner.

  • Avkastning
  • Risk
  • Korrelation

3. Långsiktighet

Inom de olika förvaltningsmomenten läggs fokus på de långsiktiga värdedrivande faktorerna med antagandet att tillgångar skall ägas över en längre tid, åtminstone en hel konjunkturcykel.

4. Innovation

Utgångspunkten i förvaltningsarbete är att applicera den senaste akademiska teoribilden. OPM ifrågasätter sedan ständigt denna startpunkt för att skapa nya hypoteser, modeller och strategier. En viktig delstrategi är att aktivt arbeta för en bolagskultur som främjar integritet där ifrågasättande ses som positivt och en del av processen i att driva utvecklingen framåt.