Organisation

OPM är ett varumärke inom fondbolaget CAAM Fund Services AB (org. nr. 556648-6832), som står under Finansinspektionens tillsyn, använder PWC för revision och KPMG för oberoende granskning. CAAM Fund Services ägs av Carneo – Nordens största oberoende kapitalförvaltningsgrupp. Mer ingående information om Carneo-gruppen finner ni på bolagets hemsida.

Team

Anna Tropp

Head of Communications

+46 722 30 94 17

anna.tropp@carneoam.com

Clara Ahre Johnson

Middle Office Manager

+46 703 35 72 72

clara.ahre.johnson@carneoam.com

Emanuel Furubo

Assistant Portfolio Manager

+ 46 70 562 77 89

emanuel.furubo@opm.se

Jens Lindskog

COO CAAM Fund Services AB

+46 73 354 41 93

jens.lindskog@carneoam.com

Ludwig Holmgren

Head of Sales and Business Development

+46 702 18 72 20

ludwig.holmgren@carneoam.com

Martin Almemark

Middle Office Manager

+46 70 172 36 20

martin.almemark@carneoam.com

Roger Johanson

Head of Alternatives

+46 70 620 94 51

roger.johanson@carneoam.com

Simon Reinius

Portfolio Manager

+ 46 70 420 44 31

simon.reinius@opm.se

Susanne Aavik

Deputy CEO and Administrative Director

+46 70 274 75 27

susanne.aavik@carneoam.com

Tom Berggren

Portfolio Manager

+46 70 860 05 00

tom.berggren@opm.se

Styrelse

Christoffer Folkebo

Styrelseledamot

John Blomberg

Styrelseledamot

Karin Burgaz

Styrelseledamot

Viveka Ekberg

Styrelseordförande

Oberoende kontroll

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs med en god intern kontroll och att regler följs. VD Andreas Uller är ansvarig för att upprätta en organisation som följer uppsatta regler och riktlinjer.

Utöver den kontroll och uppföljning som genomförs i affärsverksamheten finns tre från verksamheten skilda oberoende kontrollfunktioner:

Riskkontroll

Riskkontrollfunktionen är en från verksamheten oberoende funktion vars ansvar är att övervaka koncernens risker, i första hand operativ risk, kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk.

Compliance

Funktionens uppgift består i huvudsak i att säkerställa efterlevnad av de regelverk som gäller för finansmarknaden samt att assistera styrelse och ledning med att kontrollera och regelbundet bedöma om de interna regler och rutiner som utarbetats för att uppnå en god regelefterlevnad är lämpliga och effektiva. Ansvarig är Anna Cumzelius, Harvest Advokatbyrå.

Internrevision

Internrevisionen granskar och utvärderar processerna för riskhantering, styrning och kontroll i koncernen med fokus på operativa risker. Internrevisionen är oberoende från den operativa verksamheten och rapporterar till styrelsen.

Internrevisionen granskar såväl löpande verksamhet inom linjeorganisationen samt koncernens olika funktioner för riskkontroll. Funktionen är utlagd på Mikaela Grundberg på KPMG.