Prognoser

Onlinemodellen utgår idag från 11 tillgångsklasser. För varje tillgångsslag ansätts en långsiktig prognos rörande avkastning, standardavvikelse och korrelation till andra tillgångsslag.

Startpunkten för avkastningsprognoser är antagandet att man äger tillgångar över lång tid (>10 år) där avkastningspotentialen härleds från respektive tillgångs långsiktiga underliggande kassaflöden. Det innebär även implicit ett antagande om att multiplar vid exit är oförändrade över tid, ett antagande som får minskad betydelse ju längre placeringshorisonten är. Vidare antas att man äger ett brett index obeaktat kostnader och utan resultat från aktiv förvaltning (alfa).

Centralt är egenutvecklade kassaflödesanalyser (DCF) som kan appliceras på indexnivå. Istället för att utgå från faktiska kassaflöden härleds långsiktiga kassaflöden från vinst, lönsamhet och tillväxt. Prognoser uppdateras sedan kontinuerligt allt eftersom ekonomi och värderingar utvecklas.

Avkastningsprognoser görs i svenska kronor där skillnader i inflation hos andra valutor på lång sikt antas kompenseras av justerade valutakurser.

Prognoser för risk och korrelation görs i huvudsak genom att analysera långsiktiga historiska indexdata och anta att dessa relationer består även in i framtiden. Särskilt fokus läggs kring korrelation mellan aktier och obligationer samt kronans utveckling vid större börsfall.

Nedan är de tillgångsklasser som ingår i online modellen.

 • Statsskuldväxlar
 • Statsobligationer
 • Krediter – Investment Grade
 • Krediter – High Yield
 • Globala aktier
 • Svenska aktier
 • Emerging Markets aktier
 • Private Equity
 • Hedgefonder
 • Råvaror
 • Fastigheter